Očkovanie proti chrípke 

Prečo by sme sa mali zaočkovať?
Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou. Patrí k závažným zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť ťažké zdravotné stavy a smrť u vysoko rizikových skupín. Podľa SZO každoročne ochorie na chrípku okolo 1 miliardy ľudí, z čoho 3 až 5 miliónov ľudí má závažný priebeh ochorenia a ročne umrie na chrípku 300 000 – 500 000 osôb. V rozvinutých krajinách sa ročne v priebehu epidémie chrípky nakazí 10 – 20 % populácie. Riziko vzniku závažných komplikácií je najvyššie u malých detí, seniorov a ľudí so závažnými  chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdco-cievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.  U týchto rizikových skupín môže infekcia vírusom chrípky viesť k závažným komplikáciám primárneho chorobného stavu, k vzniku pneumónií až k smrti. 
 
Kto by sa mal dať zaočkovať?
Očkovanie má byť v prvom rade zamerané na ľudí, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú najväčšmi vystavení riziku nákazy. Vysoká pravdepodobnosť vzniku komplikácií je u osôb s iným, najmä chronickým, ochorením, u osôb so zníženou obranyschopnosťou organizmu ako aj u starších osôb ako 65 rokov.
Očkovanie je dôležité aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o choré osoby a pre rodinné kontakty chorých osôb. Ďalšou ohrozenou skupinou sú osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach, ako sú domovy dôchodcov, sociálne ústavy, geriatrické centrá a podobne. Podľa Regionálneho úradu SZO pre Európu očkovanie v rizikovej skupine starších osôb znižuje chorobnosť o 60 % a úmrtnosť o 70 – 80 %. U zdravých ľudí je očkovanie rovnako efektívne, kedy sa chorobnosť znižuje o 70 – 90 %. Na dosiahnutie efektívneho účinku očkovania proti chrípke SZO stanovila cieľ – zaočkovanosť aspoň na úrovni 75 % v  rámci skupiny starších osôb spadajúcich medzi rizikové skupiny populácie.
Očkovanie proti chrípke sa odporúča všetkým deťom od 6 mesiacov do troch rokov. V tejto vekovej skupine má chrípka ťažký priebeh a je spojená s vysokým podielom komplikácií až úmrtí. Chránení očkovaním by mali byť  aj športovci, cestujúci na zahraničné športové súťaže v priebehu chrípkovej sezóny a cestujúci do cudziny v čase predpokladanej epidémie chrípky.

Kto by nemal byť očkovaný?
Očkované by nemali byť osoby, ktoré majú kontraindikáciu uvedenú v príbalovom letáku očkovacej látky. Očkovanie by sa malo odložiť u pacientov s horúčnatým ochorením alebo akútnou infekciou.
Očkované by nemali byť osoby alergické na slepačie vajcia. Dnes však sú už k dispozícii vakcíny pre alergikov, pri výrobe ktorých sa vírus na pomnožuje na iných bunkách ako slepačieho pôvodu (Optaflu, Novartis).
Očkovanie sa všeobecne neodporúča ženám v prvom trimestri tehotenstva a deťom  mladším než 6 mesiacov.

Prečo sa odporúča dať sa zaočkovať každý rok?
Hladina protilátok, ktorá sa vytvorí po očkovaní,  časom klesá a môže byť príliš nízka na to, aby poskytla ochranu aj na nasledujúci rok. Chrípkové vírusy taktiež neustále podliehajú genetickým zmenám a imunita získaná po predchádzajúcej chrípkovej infekcii alebo po očkovaní v predchádzajúcom roku nemusí ochrániť pred zmenenými  chrípkovými vírusmi. Keďže sa chrípkový vírus mení, očkovacia látka musí byť každý rok aktualizovaná, aby obsahovala najaktuálnejšie kmene vírusu chrípky.

Ako SZO určuje, ktoré kmene bude očkovacia látka proti chrípke obsahovať?
Pomocou celosvetovej siete laboratórií, súčasťou ktorej je aj Slovensko, identifikujú štyri centrá SZO (Atlanta, Londýn, Melbourne a Tokyo) vírusy, ktoré cirkulujú vo svete. Na základe týchto informácií sa vakcíny každoročne aktualizujú tak, aby obsahovali chrípkové vírusy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou môžu zapríčiniť rozsiahle a vážne epidémie.

Z čoho sa očkovacia látka (vakcína) proti chrípke vyrába?
Očkovacia látka proti chrípke spravidla obsahuje tri rôzne typy usmrteného chrípkového vírusu (pozri nižšie). Vírusy sa najskôr vypestujú na kuracích zárodkoch (v súčasnosti aj na iných bunkových kultúrach), potom sa usmrtia a predtým, než sa použijú na výrobu vakcíny sa vyčistia a testujú. Výťažok z jedného vajíčka znamená zhruba jednu dávku očkovacej látky.

Aké typy očkovacích látok poznáme?Spôsobuje očkovacia látka nežiadúce účinky?
Očkovanie môže spôsobiť lokálnu reakciu (bolestivosť) v mieste vpichu, začervenanie, opuch,  menej často zvýšenie teploty, malátnosť, triašku,  bolesti svalov a kĺbov trvajúce pár dní.

Ako vás očkovacia látka ochraňuje?
Následne po očkovaní začne imunitný systém produkovať protilátky proti vírusovým bielkovinám vakcinálnych kmeňov. Ak sa človek infikuje skutočným vírusom, tieto protilátky sa naviažu na častice vírusu, ktoré vnikli do organizmu a sú odstránené skôr, než poškodia tkanivo, takže následkom je, že ľudia neochorejú, alebo ochorenie prebehne len mierne. Dostatočná ochranná hladina protilátok sa vytvorí za 10-14 dní po očkovaní.

Kedy je najvhodnejšia doba dať sa zaočkovať?
Na severnej pologuli je najvhodnejšie dať sa zaočkovať od polovice septembra do konca novembra. Ak sa očkuje neskôr, môže sa stať, že  očkovacia látka nemá dostatok času, aby zabezpečila imunitnú odpoveď.

Aká účinná je očkovacia látka proti chrípke?
Účinnosť vakcíny spočíva v prevencii alebo zmiernení priebehu ochorenia. Účinnosť očkovacej látky proti chrípke závisí od imunitného stavu danej osoby, od veku očkovanej osoby, od stupňa podobnosti vakcinálneho vírusu a vírusu cirkulujúceho v populácii, od (sub)typu vírusu a od dĺžky času medzi očkovaním a expozíciou chrípkovému vírusu. Tieto faktory spôsobujú, že je ťažké s určitosťou povedať, aká účinná je chrípková vakcína. Všeobecne sa dá povedať, že očkovanie zabráni ochoreniu u 80% mladých dospelých a o niečo menej účinná je u starších osôb.

Je možné ochorieť na chrípku, ak ste boli očkovaní?
Možné to je, zvlášť u starších dospelých, ak sa infikovali krátko po zaočkovaní (pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku). Avšak u tých osôb, ktoré sa infikovali po očkovaní je pravdepodobné, že ochorenie bude prebiehať miernejšie, bez komplikácií a je menej pravdepodobné, že by vyžadovalo  hospitalizáciu alebo, že by vyústilo do úmrtia.

Aké je zloženie očkovacej látky pre chrípkovú sezónu 2012/2013? 
Zloženie chrípkových vakcín, ktoré pre chrípkovú sezónu 2012-2013 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) a Výbor pre humánne lieky:
 
- A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like vírus
- A/Victoria/361/2011 (H3N2)-like vírus
- B/Wisconsin/1/2010-like vírus
 
Všetky očkovacie látky registrované v Slovenskej republike, ktoré prídu na trh pred chrípkovou sezónou budú obsahovať tri kmene vírusu chrípky zhodné, resp. antigénne podobné s tými, ktoré pre chrípkovú sezónu 2012/2013 odporučila SZO. Pandemický kmeň vírusu chrípky A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like vírus je takmer identický s pandemickým vakcinálnym kmeňom vírusu chrípky, ktorým sa očkovalo proti pandemickej chrípke. Očkovacie látky sú bezpečné a účinné. Očkovanie sa vykonáva  jednou dávkou očkovacej látky. Podľa odporúčaní SZO by deti vo veku do 8 rokov, ktoré v minulosti ešte neboli očkované a imunokompromitované osoby mali dostať dve dávky očkovacej látky s odstupom jedného mesiaca.
 
Kto uhrádza očkovanie?
V súlade s platnou legislatívou verejné zdravotné poistenie zvyčajne plne uhrádza očkovanie proti chrípke nasledovným skupinám populácie:
 
- deťom od 6 mesiacov do 12 rokov veku
- osobám 59 ročným a starším
- osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a zariadeniach sociálnej   starostlivosti
- osobám bez ohľadu na vek dispenzarizovaným so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami
- zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy
- rizikovým osobám v  riziku nákazy vtáčej chrípky
 
Zmena stratégie jednotlivých zdravotných poisťovní môže poskytnúť plné hradenie očkovania všetkým poistencom bez ohľadu na indikačné obmedzenia. 
 

Poznámka: 
Simultánne s očkovaním proti chrípke sa odporúča podať očkovaciu látku proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam ako prevenciu závažných pneumónií, najmä  ľuďom s chronickými ochoreniami a seniorom.