Geriatrická ambulancia poskytuje :
  • špecializovanú internú zdravotnú starostlivosť ľuďom starším ako 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami

  • geriatrická zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s hypertenziou, ischemickou chorobou srdca, cukrovkou II typu s komplikáciami, po cievnej mozgovej príhode, podvýživou nad 65 rokov, poruchami stability a opakovanými pádmi, pacientov nad 90 rokov

  • geriatrická ambulancia poskytuje vyšetrenia v súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria - geriatrické vyšetrenie - EKG, tlaku krvi, laboratórne odbery, vrátane predoperačného vyšetrenia 

  • špecifické pre geriatriu je posudzovanie funkčného stavu seniorov, ktorý okrem štandardného vyšetrenia zdravotného stavu zahŕňa i posúdenie fyzickej výkonnosti, sebestačnosti, duševného zdravia, sociálno-ekonomickej situácie seniora 

  • geriater posudzuje zdravotný stav pred prijatím do domova dôchodcov, vykonáva metodický dohľad na zaisťovaní starostlivosti o týchto pacientov

  • prioritami geriatrickej zdravotnej starostlivosti je predĺženie života, dosiahnutie čo najvyššej kvality života a čo najlepšieho funkčného stavu, sebestačnosti seniora